กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธาน และปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมวิชาการเรื่อง "จริยธรรม...ภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาลในยุคดิจิทัล" เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี สภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562     รายละเอียด