มุมความรู้สำหรับคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นมุมความรู้

# หัวข้อ รายละเอียด
1 การดูแลสตรีในระยะตั้งครรภ์ รายละเอียด (ดาว์นโหลด)
2 การดูแลมารดาหลังคลอด รายละเอียด (ดาว์นโหลด)
3 การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน / ชุมชน รายละเอียด รายละเอียด (ดาว์นโหลด)
4 เทคนิคการดูแลผู้ป่วยใส่สายให้อาหารทางจมูกและผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ รายละเอียด (ดาว์นโหลด)
5 การคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและแนวทางการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รายละเอียด (ดาว์นโหลด)
6 แบบคัดกรองThaiASSISTscale รายละเอียด (ดาว์นโหลด)
7 การให้บริการด้านการรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รายละเอียด (ดาว์นโหลด)
8 แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง รายละเอียด (ดาว์นโหลด)
9 หลักในการดูแลแผล รายละเอียด (ดาว์นโหลด)
10 แนวทางเวชปฏิบัติติเบาหวาน รายละเอียด (ดาว์นโหลด)

 

ระบบที่เกี่ยวข้องกับสปสช.

# หัวข้อ รายละเอียด
1 การบันทึกข้อมูลงานคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผ่านระบบ E Claim รายละเอียด (ดาว์นโหลด)
2 ระบบการขอรับบริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน รายละเอียด (ดาว์นโหลด)