ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาฯ (ร่าง) เกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ      สภาการพยาบาลขอเชิญผู้บริหารสถาบันการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์(ร่าง) เกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และขอความอนุเคราะห์ส่งความคิดเห็นให้สภาการพยาบาล ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมราชนครินทร์  ชั้น  4 หรือผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom Meeting

 

** ค่าลงทะเบียน 
   - เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมสภาการพยาบาล  ค่าลงทะเบียน 500 บาท
   - เข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom Meeting ค่าลงทะเบียน 200 บาท
** เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 กรกฎาคม 2566


ดาวน์โหลดเอกสาร
- หนังสือเชิญประชุม
กำหนดการและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุม 
- แนวทางการ จัดทำ (ร่าง) เกณฑ์การพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์
- สรุปเกณฑ์การพิจารณารับรองสถาบันการศึกษา
- คำอธิบายเพิ่มเติม
- (ร่าง) เกณฑ์การพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. 2566
- (ร่าง) เกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2566

- (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

(ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ....

- การเปรียบเทียบข้อบังคับ

- เปรียบเทียบข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์หลังสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ......


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือ https://services2.tnmc.or.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร 0-2596-7567-70 โทรสาร 0-2951-0146