ประกาศสภาการพยาบาลประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ใบรับรองการรักษาพยาบาล   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์    รายละเอียด

รายละเอียดในการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายสภาการพยาบาลเกี่ยวกับบทบาทพยาบาลกับการให้บริการการแพทย์แผนไทย   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายสภาการพยาบาลในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางและการบริหารจัดการหลักสูตร พศ. 2557   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางและการบริหารจัดการหลักสูตร (ฉบับที่ 2) พศ. 2557   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การกำหนดกิจกรรมต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ผ่่านการอบรมการให้ยาเคยมีบำบัด พ.ศ. 2556   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางและการบริหารจัดการหลักสูตร พ.ศ. 2554   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขหรือวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถในการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การกำหนดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนนของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2553   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ การรับรองหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ขอบเขตและสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาต่างๆ   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ห้ามมิให้ยาหรือสารละลายทางหลอดเลือดดำ   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใหม่ที่เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับพื้นฐาน   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลผู้ที่จะขอสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก      รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ใบรับรองการรักษาพยาบาล   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ การรับรองหลักสูตรและ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตราฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย    รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๖   รายละเอียด

 

ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้