ประกาศสภาการพยาบาลประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์    รายละเอียด

รายละเอียดในการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายสภาการพยาบาลเกี่ยวกับบทบาทพยาบาลกับการให้บริการการแพทย์แผนไทย   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายสภาการพยาบาลในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางและการบริหารจัดการหลักสูตร พศ. 2557   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางและการบริหารจัดการหลักสูตร (ฉบับที่ 2) พศ. 2557   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การกำหนดกิจกรรมต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ผ่่านการอบรมการให้ยาเคยมีบำบัด พ.ศ. 2556   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางและการบริหารจัดการหลักสูตร พ.ศ. 2554   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขหรือวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถในการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การกำหนดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนนของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2553   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ การรับรองหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ขอบเขตและสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาต่างๆ   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ห้ามมิให้ยาหรือสารละลายทางหลอดเลือดดำ   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใหม่ที่เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับพื้นฐาน   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลผู้ที่จะขอสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก      รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ใบรับรองการรักษาพยาบาล   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ การรับรองหลักสูตรและ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตราฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย    รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๖   รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายสภาการพยาบาลในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่งหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนนึ่ง ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ในการให้ยาหรือสารน้ำทางหลอดเลือดดำแก่ผู้ป่วย กรณีรับการส่งต่อเพื่อการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง  รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายสภาการพยาบาลเกี่ยวกับกำลังคนในทีมการพยาบาล  รายละเอียด

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง สมรรถนะหลักของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรและได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์และการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลศาสตร์  รายละเอียด

ประกาศสสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายการสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในวิชาชีพการพยาบาล  รายละเอียด