ประกาศสภาการพยาบาล2566 

  - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๕ ) รายละเอียด

  - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๔) รายละเอียด

  - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๓) รายละเอียด

  - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ห้ามมิให้ยา หรือสารที่ใช้ในการตรวจทางรังสีวิทยา   รายละเอียด 

  - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ห้ามมิให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด รายละเอียด

2565

   - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทุกสาขา  รายละเอียด

   - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดรายการยาและสารวินิจฉัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้น พ.ศ. 2565  รายละเอียด  

   - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ยกเลิกการสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)  รายละเอียด

2564

    - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานการเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมประเภท ที่ ๑ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ

      การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๔  รายละเอียด

    - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต (ฉบับที่ ๒)  รายละเอียด

    - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต  รายละเอียด

    - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติสาขาต่างๆ  รายละเอียด

    - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การกำหนดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนนของพยาบาลเวชปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๔  รายละเอียด

    - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อการยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต (มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐)  รายละเอียด

2563

    - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง แนวทางการพยาบาลทางไกล ( Tele-nursing)    รายละเอียด    

    - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๙)   รายละเอียด  

    - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง หลักการคัดแยกระดับความเร่งด่วนของผู้ป่วย พ.ศ. ๒๕๖๓  รายละเอียด

    - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประชุมทางไกลและพิจารณาหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง  รายละเอียด

    - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๘) รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๗)  รายละเอียด

2562

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๖)  รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ การรับรองโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  รายละเอียด

2561

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายสภาการพยาบาลเกี่ยวกับกำลังคนในทีมการพยาบาล  รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง สมรรถนะหลักของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรและได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลศาสตร์  รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายการสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในวิชาชีพการพยาบาล  รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ใบรับรองการรักษาพยาบาล   รายละเอียด

2560

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย   รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์    รายละเอียด

     - รายละเอียดในการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายสภาการพยาบาลในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่งหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนนึ่ง ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ในการให้ยาหรือสารน้ำทางหลอดเลือดดำแก่ผู้ป่วย กรณีรับการส่งต่อเพื่อการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง  รายละเอียด

2558

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายสภาการพยาบาลเกี่ยวกับบทบาทพยาบาลกับการให้บริการการแพทย์แผนไทย   รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายสภาการพยาบาลในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ   รายละเอียด

2557

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางและการบริหารจัดการหลักสูตร พศ. 2557   รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางและการบริหารจัดการหลักสูตร (ฉบับที่ 2) พศ. 2557   รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   รายละเอียด

2556

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การกำหนดกิจกรรมต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ผ่่านการอบรมการให้ยาเคยมีบำบัด พ.ศ. 2556   รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ การรับรองหลักสูตรและ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๖   รายละเอียด

2555

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขหรือวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถในการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ   รายละเอียด

2554

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางและการบริหารจัดการหลักสูตร พ.ศ. 2554   รายละเอียด

2553

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การกำหนดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนนของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2553   รายละเอียด

2552

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์   รายละเอียด

2551

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ การรับรองหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ขอบเขตและสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาต่างๆ   รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใหม่ที่เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับพื้นฐาน   รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลผู้ที่จะขอสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก      รายละเอียด

2550

2549

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย    รายละเอียด

2548

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ   รายละเอียด

     - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตราฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ   รายละเอียด