ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์