ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป