ขอเชิญทอดผ้าป่าการกุศล วันที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาลสภาการพยาบาลทอดผ้าป่าการกุศล วันที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล

สมทบกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน

คลิก ดาวน์โหลดเอกสารทอดผ้าป่าการกุศล