ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องร่วมพัฒนารูปแบบ การฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาที่เหมาะสมกับระบบการพยาบาลในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

       สภาการพยาบาล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องร่วมพัฒนารูปแบบ การฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาที่เหมาะสมกับระบบการพยาบาลในปัจจุบัน อีกทั้งยังร่วมกันพัฒนาหลักสูตรต้นแบบเพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาหลักสูตรการอบรมของแต่ละหน่วยงานต่อไป โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ และ ดร.กฤษดา  แสวงดี ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมราชนครินทรศรี สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 18 19 กุมภาพันธ์ 2560  โดยมีผู้บริหารการพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาล คลินิกเฉพาะสาขาต่างๆ ทางภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้บริหารการศึกษาและนักวิชาการสาขาเฉพาะทางต่างๆ รวม 250 คน