ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาลวาระ พ.ศ.2561-2565 (จำนวน 119 คน)

     ตามที่สภาการพยาบาลได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2561 - 2565 ตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561 - 2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จำนวน 16 คน นั้น

      บัดนี้ การดำเนินการนับคะแนนเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้ว สภาการพยาบาลจีงประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561 - 2565 เรียงตามลำดับคะแนนที่ได้รับ ดังไฟล์แนบ

 

 

อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาลวาระ พ.ศ.2561-2565 (จำนวน 119 คน)2.09 MB