ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี สภาการพยาบาลคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรรมทางการพยาบาล

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี สภาการพยาบาล

เรื่อง “ความท้าทายทางจริยธรรมในการพยาบาลยุค Thailand 4.0”
วันที่ 5-7 กันยายน 2561 

ณ สภาการพยาบาล ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี

ขั้นตอนการลงทะเบียน
- กรอกข้อมูลผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์
- เมื่อบันทึกข้อมูล ระบบจะให้พิมพ์ใบแจ้งค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการเฉพาะรายบุคคล
- กรุณาชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ภายในเวลาที่กำหนดในใบแจ้งค่าลงทะเบียน
- ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านอีเมล์ [email protected] หรือส่งแฟกซ์ 0 2589 7121
- การลงทะเบียนของท่านจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อสภาการพยาบาลได้รับเงินค่าลงทะเบียนแล้ว