ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 1st Orthogeriatrics for Health Care Professionals: Fragility fracture and secondary prevention         ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมประชุมวิชาการ 1st Orthogeriatrics for Health Care Professionals: Fragility fracture and secondary prevention ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 

           ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://www.sirirajconference.com (รหัสการประชุม 61128)   และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-419-7968-9 ต่อ 139 (คุณดุจเดือน วิรัตนชัย)

 
ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้