ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อในบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อในบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรม"  ในวันที่ 25 -26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัครเข้าร่วมประชุม

สมัครลงทะเบียนออนไลน์ สมัครเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 

หรือ สแกน QR CODE

 
 
 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์พรณิศา แสนบุญส่ง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.

โทร.06-1713-6942,02-504-8036 ถึง 37

นางสาวขวัญนภา พุ่มชะโก เจ้าหน้าที่สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ

โทร.08-7700-5607