รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ประกาศสำนังานเลขาธิการสภาการพยาบาล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาการพยบาล

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง
    ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป
       (1) มีสัญชาติไทย
       (2) อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีและไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
       (3) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอย่างต่ำ
       (4) เพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารหรือผ่านเกณฑ์ (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จ
             การศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
       (5) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

คลิกดูรายละเอียด