ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เลื่อนการสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓