สภาการพยาบาลจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯและประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป