คู่มือส่งเสริมจริยธรรมสำหรับองค์การพยาบาล : กลไกและการปฏิบัติ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1