ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายสอบความรู้ฯ)