ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา สภาการพยาบาล